Traditional

東湖送朱逸人歸

山色湖光並在東,扁舟歸去有樵風。
莫道野人無外事,開田鑿井白雲中。

Simplified

东湖送朱逸人归

山色湖光并在东,扁舟归去有樵风。
莫道野人无外事,开田凿井白云中。

Pronunciation

dōng hú sòng zhū yì rén guī

shān sè hú guāng bìng zài dōng , biǎn zhōu guī qù yǒu qiáo fēng 。
mò dào yě rén wú wài shì , kāi tián záo jǐng bái yún zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.