Traditional

東溪種柳

野性愛栽植,植柳水中坻。
乘春持斧斫,裁截而樹之。
長短既不一,高下隨所宜。
倚岸埋大幹,臨流插小枝。
松柏不可待,楩楠固難移。
不如種此樹,此樹易榮滋。
無根亦可活,成陰況非遲。
三年未離郡,可以見依依。
種罷水邊憩,仰頭閑自思。
富貴本非望,功名須待時。
不種東溪柳,端坐欲何為?

Simplified

东溪种柳

野性爱栽植,植柳水中坻。
乘春持斧斫,裁截而树之。
长短既不一,高下随所宜。
倚岸埋大干,临流插小枝。
松柏不可待,楩楠固难移。
不如种此树,此树易荣滋。
无根亦可活,成阴况非迟。
三年未离郡,可以见依依。
种罢水边憩,仰头闲自思。
富贵本非望,功名须待时。
不种东溪柳,端坐欲何为?

Pronunciation

dōng xī zhǒng liǔ

yě xìng ài zāi zhí , zhí liǔ shuǐ zhōng dǐ 。
chéng chūn chí fǔ zhuó , cái jié ér shù zhī 。
cháng duǎn jì bù yī , gāo xià suí suǒ yí 。
yǐ àn mái dà gān , lín liú chā xiǎo zhī 。
sōng bǎi bù kě dài , pián nán gù nán yí 。
bù rú zhǒng cǐ shù , cǐ shù yì róng zī 。
wú gēn yì kě huó , chéng yīn kuàng fēi chí 。
sān nián wèi lí jùn , kě yǐ jiàn yī yī 。
zhǒng bà shuǐ biān qì , yǎng tóu xián zì sī 。
fù guì běn fēi wàng , gōng míng xū dài shí 。
bù zhǒng dōng xī liǔ , duān zuò yù hé wéi ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.