Traditional

東窗

臘近寒何薄,秋衣著尚宜。
年光祈雪見,節物賣燈知。
川日初沈後,樓鐘欲動時。
東窗對兒子,相與細論詩。

Simplified

东窗

腊近寒何薄,秋衣著尚宜。
年光祈雪见,节物卖灯知。
川日初沉後,楼钟欲动时。
东窗对儿子,相与细论诗。

Pronunciation

dōng chuāng

xī jìn hán hé báo , qiū yī zhù shàng yí 。
nián guāng qí xuě jiàn , jié wù mài dēng zhī 。
chuān rì chū chén hòu , lóu zhōng yù dòng shí 。
dōng chuāng duì ér zǐ , xiāng yǔ xì lùn shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.