Traditional

東窗偶書

萬事何曾有速淹,熊鱕魚腹自難兼。
山川置掌猶能取,日月無膠可得黏?
稚子幸堪持幾杖,老生元自慣齏鹽。
清晨臨鏡還三嘆,雪頜今年無處添!

Simplified

东窗偶书

万事何曾有速淹,熊鱕鱼腹自难兼。
山川置掌犹能取,日月无胶可得黏?
稚子幸堪持几杖,老生元自惯齑盐。
清晨临镜还三叹,雪颌今年无处添!

Pronunciation

dōng chuāng ǒu shū

wàn shì hé zēng yǒu sù yān , xióng fān yú fù zì nán jiān 。
shān chuān zhì zhǎng yóu néng qǔ , rì yuè wú jiāo kě dé nián ?
zhì zǐ xìng kān chí jī zhàng , lǎo shēng yuán zì guàn jī yán 。
qīng chén lín jìng huán sān tàn , xuě hé jīn nián wú chǔ tiān !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.