Traditional

東窗遣興

棟窗徙倚當閑遊,水長池魚自滿溝。
花氣襲人渾欲醉,鳥聲喚客又成愁。
百年光景輸欹枕,萬裏風煙入倚樓。
欲寫烏絲還嬾去,詩名老去判悠悠。

Simplified

东窗遣兴

栋窗徙倚当闲游,水长池鱼自满沟。
花气袭人浑欲醉,鸟声唤客又成愁。
百年光景输欹枕,万里风烟入倚楼。
欲写乌丝还嬾去,诗名老去判悠悠。

Pronunciation

dōng chuāng qiǎn xīng

dòng chuāng xǐ yǐ dāng xián yóu , shuǐ cháng chí yú zì mǎn gōu 。
huā qì xí rén hún yù zuì , niǎo shēng huàn kè yòu chéng chóu 。
bǎi nián guāng jǐng shū qī zhěn , wàn lǐ fēng yān rù yǐ lóu 。
yù xiě wū sī huán lǎn qù , shī míng lǎo qù pàn yōu yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.