Traditional

東窗遣興

巾屨長閑客,簾櫳薄暑天。
巢空重乳燕,葉密未鳴蟬。
壺箭看多算,圖書理斷編。
悠然已日夕,卻上采菱船。

Simplified

东窗遣兴

巾屦长闲客,帘栊薄暑天。
巢空重乳燕,叶密未鸣蝉。
壶箭看多算,图书理断编。
悠然已日夕,却上采菱船。

Pronunciation

dōng chuāng qiǎn xīng

jīn jù cháng xián kè , lián lóng báo shǔ tiān 。
cháo kōng zhòng rǔ yàn , yè mì wèi míng chán 。
hú jiàn kàn duō suàn , tú shū lǐ duàn biān 。
yōu rán yǐ rì xī , què shàng cǎi líng chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.