Traditional

東窗

九折危途寸步艱,至今回首尚心寒。
元來自有安身處,茆屋三間似海寬。

Simplified

东窗

九折危途寸步艰,至今回首尚心寒。
元来自有安身处,茆屋三间似海宽。

Pronunciation

dōng chuāng

jiǔ zhē wēi tú cùn bù jiān , zhì jīn huí shǒu shàng xīn hán 。
yuán lái zì yǒu ān shēn chǔ , máo wū sān jiān sì hǎi kuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.