Traditional

東窗

才薄常為世俗輕,還山力不給躬耕。
即今贏得都無事,袖手東窗聽雨聲。

Simplified

东窗

才薄常为世俗轻,还山力不给躬耕。
即今赢得都无事,袖手东窗听雨声。

Pronunciation

dōng chuāng

cái báo cháng wéi shì sú qīng , huán shān lì bù gěi gōng gēng 。
jí jīn yíng dé dū wú shì , xiù shǒu dōng chuāng tīng yǔ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.