Traditional

東窗

俗事紛紛意不攄,兀如頭垢念爬梳。
東窗且復焚香坐,閑看微雲自卷舒。

Simplified

东窗

俗事纷纷意不摅,兀如头垢念爬梳。
东窗且复焚香坐,闲看微云自卷舒。

Pronunciation

dōng chuāng

sú shì fēn fēn yì bù shū , wù rú tóu gòu niàn pá shū 。
dōng chuāng qiě fù fén xiāng zuò , xián kàn wēi yún zì juàn shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.