Traditional

東籬

東籬深僻嬾衣裳,書卷縱橫雜藥囊。
無吏徵租終日睡,得錢沽酒一春狂。
新營茅舍軒窗靜,旋煮山蔬匕箸香。
戲集句圖書素壁,本來無事卻成忙。

Simplified

东篱

东篱深僻嬾衣裳,书卷纵横杂药囊。
无吏徵租终日睡,得钱沽酒一春狂。
新营茅舍轩窗静,旋煮山蔬匕箸香。
戏集句图书素壁,本来无事却成忙。

Pronunciation

dōng lí

dōng lí shēn pì lǎn yī cháng , shū juàn zòng héng zá yào náng 。
wú lì zhǐ zū zhōng rì shuì , dé qián gū jiǔ yī chūn kuáng 。
xīn yíng máo shè xuān chuāng jìng , xuán zhǔ shān shū bǐ zhù xiāng 。
xì jí jù tú shū sù bì , běn lái wú shì què chéng máng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.