Traditional

東郊迎春

曉見蒼龍駕,東郊春已迎。
彩雲天仗合,玄象太階平。
佳氣山川秀,和風政令行。
句陳霜騎肅,禦道雨師清。
律向韶陽變,人隨草木榮。
遙觀上林樹,今日遇遷鶯。

Simplified

东郊迎春

晓见苍龙驾,东郊春已迎。
彩云天仗合,玄象太阶平。
佳气山川秀,和风政令行。
句陈霜骑肃,御道雨师清。
律向韶阳变,人随草木荣。
遥观上林树,今日遇迁莺。

Pronunciation

dōng jiāo yíng chūn

xiǎo jiàn cāng lóng jià , dōng jiāo chūn yǐ yíng 。
cǎi yún tiān zhàng hé , xuán xiàng tài jiē píng 。
jiā qì shān chuān xiù , hé fēng zhèng líng xíng 。
jù chén shuāng qí sù , yù dào yǔ shī qīng 。
lǜ xiàng sháo yáng biàn , rén suí cǎo mù róng 。
yáo guān shàng lín shù , jīn rì yù qiān yīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.