Traditional

東都冬日會諸同年宴鄭家林亭 得先字。

盛時陪上第,暇日會群賢。
桂折應同樹,鶯遷各異年。
賓階紛組佩,妓席儼花鈿。
促膝齊榮賤,差肩次後先。
助歌林下水,銷酒雪中天。
他日升沈者,無忘共此筵。

Simplified

东都冬日会诸同年宴郑家林亭 得先字。

盛时陪上第,暇日会群贤。
桂折应同树,莺迁各异年。
宾阶纷组佩,妓席俨花钿。
促膝齐荣贱,差肩次后先。
助歌林下水,销酒雪中天。
他日升沉者,无忘共此筵。

Pronunciation

dōng dū dōng rì huì zhū tóng nián yàn zhèng jiā lín tíng dé xiān zì 。

shèng shí péi shàng dì , xiá rì huì qún xián 。
guì zhē yīng tóng shù , yīng qiān gè yì nián 。
bīn jiē fēn zǔ pèi , jì xí yǎn huā diàn 。
cù xī qí róng jiàn , chà jiān cì hòu xiān 。
zhù gē lín xià shuǐ , xiāo jiǔ xuě zhōng tiān 。
tā rì shēng chén zhě , wú wàng gòng cǐ yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.