Traditional

東都酺宴四首

重華升寶歷,軒帝眇閑居。
政成天子孝,俗返上皇初。
忘味因觀樂,歡心寄合酺。
自憐疲馬意,戀戀主恩餘。
朱城塵曀滅,翠幕景情開。
震震靈鼉起,翔翔舞鳳來。
雕盤裝草樹,綺乘結樓臺。
共喜光華日,酣歌捧玉杯。
曉月調金闕,朝暾對玉盤。
爭馳群鳥散,鬥伎百花團。
遇聖人知幸,承恩物自歡。
洛橋將舉燭,醉舞拂歸鞍。
愷宴惟今席,餘歡殊未窮。
入雲歌裊裊,向日伎叢叢。
駛管催酣興,留關待曲終。
長安若為樂,應與萬方同。

Simplified

东都酺宴四首

重华升宝历,轩帝眇闲居。
政成天子孝,俗返上皇初。
忘味因观乐,欢心寄合酺。
自怜疲马意,恋恋主恩馀。
朱城尘曀灭,翠幕景情开。
震震灵鼍起,翔翔舞凤来。
雕盘装草树,绮乘结楼台。
共喜光华日,酣歌捧玉杯。
晓月调金阙,朝暾对玉盘。
争驰群鸟散,斗伎百花团。
遇圣人知幸,承恩物自欢。
洛桥将举烛,醉舞拂归鞍。
恺宴惟今席,馀欢殊未穷。
入云歌袅袅,向日伎丛丛。
驶管催酣兴,留关待曲终。
长安若为乐,应与万方同。

Pronunciation

dōng dū pú yàn sì shǒu

zhòng huá shēng bǎo lì , xuān dì miǎo xián jū 。
zhèng chéng tiān zǐ xiào , sú fǎn shàng huáng chū 。
wàng wèi yīn guān lè , huān xīn jì hé pú 。
zì lián pí mǎ yì , liàn liàn zhǔ ēn yú 。
zhū chéng chén yì miè , cuì mù jǐng qíng kāi 。
zhèn zhèn líng tuó qǐ , xiáng xiáng wǔ fèng lái 。
diāo pán zhuāng cǎo shù , qǐ chéng jié lóu tái 。
gòng xǐ guāng huá rì , hān gē pěng yù bēi 。
xiǎo yuè diào jīn què , zhāo tūn duì yù pán 。
zhēng chí qún niǎo sàn , dǒu jì bǎi huā tuán 。
yù shèng rén zhī xìng , chéng ēn wù zì huān 。
luò qiáo jiāng jǔ zhú , zuì wǔ fú guī ān 。
kǎi yàn wéi jīn xí , yú huān shū wèi qióng 。
rù yún gē niǎo niǎo , xiàng rì jì cóng cóng 。
shǐ guǎn cuī hān xīng , liú guān dài qū zhōng 。
cháng ān ruò wéi lè , yīng yǔ wàn fāng tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.