Traditional

東陽夜怪詩

亂魯負虛名,遊秦感寧生。
候驚丞相喘,用識葛盧鳴。
黍稷滋農具,軒車乏道情。
近來筋力退,一誌在歸耕。

Simplified

东阳夜怪诗

乱鲁负虚名,游秦感宁生。
候惊丞相喘,用识葛卢鸣。
黍稷滋农具,轩车乏道情。
近来筋力退,一志在归耕。

Pronunciation

dōng yáng yè guài shī

luàn lǔ fù xū míng , yóu qín gǎn níng shēng 。
hòu jīng chéng xiāng chuǎn , yòng shí gé lú míng 。
shǔ jì zī nóng jù , xuān chē fá dào qíng 。
jìn lái jīn lì tuì , yī zhì zài guī gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.