Traditional

東阿王

國事分明屬灌均,西陵魂斷夜來人。
君王不得為天子,半為當時賦洛神。

Simplified

东阿王

国事分明属灌均,西陵魂断夜来人。
君王不得为天子,半为当时赋洛神。

Pronunciation

dōng ā wáng

guó shì fēn míng shǔ guàn jūn , xī líng hún duàn yè lái rén 。
jūn wáng bù dé wéi tiān zǐ , bàn wéi dāng shí fù luò shén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.