Traditional

東陂秋意寄元八

寥落野陂畔,獨行思有余。
秋荷病葉上,白露大如珠。
忽憶同賞地,曲江東北隅。
秋池少遊客,唯我與君俱。
啼蛩隱紅蓼,瘦馬蹋青蕪。
當時與今日,俱是暮秋初。
節物苦相似,時景亦無余。
唯有人分散,經年不得書。

Simplified

东陂秋意寄元八

寥落野陂畔,独行思有余。
秋荷病叶上,白露大如珠。
忽忆同赏地,曲江东北隅。
秋池少游客,唯我与君俱。
啼蛩隐红蓼,瘦马蹋青芜。
当时与今日,俱是暮秋初。
节物苦相似,时景亦无余。
唯有人分散,经年不得书。

Pronunciation

dōng bēi qiū yì jì yuán bā

liáo luò yě bēi pàn , dú xíng sī yǒu yú 。
qiū hé bìng yè shàng , bái lù dà rú zhū 。
hū yì tóng shǎng dì , qū jiāng dōng běi yú 。
qiū chí shǎo yóu kè , wéi wǒ yǔ jūn jù 。
tí qióng yǐn hóng liǎo , shòu mǎ tà qīng wú 。
dāng shí yǔ jīn rì , jù shì mù qiū chū 。
jié wù kǔ xiāng sì , shí jǐng yì wú yú 。
wéi yǒu rén fēn sàn , jīng nián bù dé shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.