Traditional

兩朱閣

兩朱閣,南北相對起。
借問何人家?
貞元雙帝子。
帝子吹簫雙得仙,五雲飄搖飛上天。
第宅亭臺不將去,化為佛寺在人間。
妝閣妓樓何寂靜,柳似舞腰池似鏡。
花落黃昏悄悄時,不聞歌吹聞鐘罄。
寺門敕榜金字書,尼院佛庭寬有余。
青苔明月多閑地,比屋疲人無處居。
憶昨平陽宅初置,吞並平人幾家地?
仙去雙雙作梵宮。
漸恐人間盡為寺。

Simplified

两朱阁

两朱阁,南北相对起。
借问何人家?
贞元双帝子。
帝子吹箫双得仙,五云飘摇飞上天。
第宅亭台不将去,化为佛寺在人间。
妆阁妓楼何寂静,柳似舞腰池似镜。
花落黄昏悄悄时,不闻歌吹闻钟罄。
寺门敕榜金字书,尼院佛庭宽有余。
青苔明月多闲地,比屋疲人无处居。
忆昨平阳宅初置,吞并平人几家地?
仙去双双作梵宫。
渐恐人间尽为寺。

Pronunciation

liǎng zhū gé

liǎng zhū gé , nán běi xiāng duì qǐ 。
jiè wèn hé rén jiā ?
zhēn yuán shuāng dì zǐ 。
dì zǐ chuī xiāo shuāng dé xiān , wǔ yún piāo yáo fēi shàng tiān 。
dì zhái tíng tái bù jiāng qù , huà wéi fó sì zài rén jiān 。
zhuāng gé jì lóu hé jì jìng , liǔ sì wǔ yāo chí sì jìng 。
huā luò huáng hūn qiǎo qiǎo shí , bù wén gē chuī wén zhōng qìng 。
sì mén chì bǎng jīn zì shū , ní yuàn fó tíng kuān yǒu yú 。
qīng tái míng yuè duō xián dì , bǐ wū pí rén wú chǔ jū 。
yì zuó píng yáng zhái chū zhì , tūn bìng píng rén jī jiā dì ?
xiān qù shuāng shuāng zuò fàn gōng 。
jiàn kǒng rén jiān jìn wéi sì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.