Traditional

嚴公釣臺作

靈芝產遐方,威鳳家重霄。
嚴生何耿潔,托誌肩夷巢。
漢後雖則貴,子陵不知高。
糠秕當世道,長揖夔龍朝。
掃門彼何人,升降不同朝。
舍舟遂長往,山谷多清飆。

Simplified

严公钓台作

灵芝产遐方,威凤家重霄。
严生何耿洁,托志肩夷巢。
汉后虽则贵,子陵不知高。
糠秕当世道,长揖夔龙朝。
扫门彼何人,升降不同朝。
舍舟遂长往,山谷多清飙。

Pronunciation

yán gōng diào tái zuò

líng zhī chǎn xiá fāng , wēi fèng jiā zhòng xiāo 。
yán shēng hé gěng jié , tuō zhì jiān yí cháo 。
hàn hòu suī zé guì , zǐ líng bù zhī gāo 。
kāng bǐ dāng shì dào , cháng yī kuí lóng zhāo 。
sǎo mén bǐ hé rén , shēng jiàng bù tóng zhāo 。
shè zhōu suì cháng wǎng , shān gǔ duō qīng biāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.