Traditional

嚴十八郎中在郡日,改制東南樓,因名清輝,

嚴郎置茲樓,立名曰清輝。
未及署花榜,遽征還粉闈。
去來三四年,塵土登者稀。
今春新太守,灑掃施簾幃。
院柳煙婀娜,檐花雪霏微。
看山倚前戶,待月闡東扉。
碧窗戛瑤瑟,朱欄飄舞衣。
燒香卷幕坐,風燕雙雙飛。
君作不得住,我來幸因依。
始知天地間,靈境有所歸。

Simplified

严十八郎中在郡日,改制东南楼,因名清辉,

严郎置兹楼,立名曰清辉。
未及署花榜,遽征还粉闱。
去来三四年,尘土登者稀。
今春新太守,洒扫施帘帏。
院柳烟婀娜,檐花雪霏微。
看山倚前户,待月阐东扉。
碧窗戛瑶瑟,朱栏飘舞衣。
烧香卷幕坐,风燕双双飞。
君作不得住,我来幸因依。
始知天地间,灵境有所归。

Pronunciation

yán shí bā láng zhōng zài jùn rì , gǎi zhì dōng nán lóu , yīn míng qīng huī ,

yán láng zhì zī lóu , lì míng yuē qīng huī 。
wèi jí shǔ huā bǎng , jù zhēng huán fěn wéi 。
qù lái sān sì nián , chén tǔ dēng zhě xī 。
jīn chūn xīn tài shǒu , sǎ sǎo shī lián wéi 。
yuàn liǔ yān ē nà , yán huā xuě fēi wēi 。
kàn shān yǐ qián hù , dài yuè chǎn dōng fēi 。
bì chuāng jiá yáo sè , zhū lán piāo wǔ yī 。
shāo xiāng juàn mù zuò , fēng yàn shuāng shuāng fēi 。
jūn zuò bù dé zhù , wǒ lái xìng yīn yī 。
shǐ zhī tiān dì jiān , líng jìng yǒu suǒ guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.