Traditional

嚴子瀨東送馬處直歸蘇

望君舟已遠,落日潮未退。
目送滄海帆,人行白雲外。
江中遠回首,波上生微靄。
秋色姑蘇臺,寒流子陵瀨。
相送苦易散,動別知難會。
從此日相思,空令減衣帶。

Simplified

严子濑东送马处直归苏

望君舟已远,落日潮未退。
目送沧海帆,人行白云外。
江中远回首,波上生微霭。
秋色姑苏台,寒流子陵濑。
相送苦易散,动别知难会。
从此日相思,空令减衣带。

Pronunciation

yán zǐ lài dōng sòng mǎ chǔ zhí guī sū

wàng jūn zhōu yǐ yuǎn , luò rì cháo wèi tuì 。
mù sòng cāng hǎi fān , rén xíng bái yún wài 。
jiāng zhōng yuǎn huí shǒu , bō shàng shēng wēi ǎi 。
qiū sè gū sū tái , hán liú zǐ líng lài 。
xiāng sòng kǔ yì sàn , dòng bié zhī nán huì 。
cóng cǐ rì xiāng sī , kōng líng jiǎn yī dài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.