Traditional

嚴陵釣臺,送李康成赴江東使

潺湲子陵瀨,仿佛如在目。
七裏人已非,千年水空綠。
新安江上孤帆遠,應逐楓林萬餘轉。
古臺落日共蕭條,寒水無波更清淺。
臺上漁竿不復持,卻令猿鳥向人悲。
灘聲山翠至今在,遲爾行舟晚泊時。

Simplified

严陵钓台,送李康成赴江东使

潺湲子陵濑,仿佛如在目。
七里人已非,千年水空绿。
新安江上孤帆远,应逐枫林万馀转。
古台落日共萧条,寒水无波更清浅。
台上渔竿不复持,却令猿鸟向人悲。
滩声山翠至今在,迟尔行舟晚泊时。

Pronunciation

yán líng diào tái , sòng lǐ kāng chéng fù jiāng dōng shǐ

chán yuán zǐ líng lài , fǎng fó rú zài mù 。
qī lǐ rén yǐ fēi , qiān nián shuǐ kōng lǜ 。
xīn ān jiāng shàng gū fān yuǎn , yīng zhú fēng lín wàn yú zhuǎn 。
gǔ tái luò rì gòng xiāo tiáo , hán shuǐ wú bō gēng qīng qiǎn 。
tái shàng yú gān bù fù chí , què líng yuán niǎo xiàng rén bēi 。
tān shēng shān cuì zhì jīn zài , chí ěr xíng zhōu wǎn bó shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.