Traditional

中書寓直

繚繞宮墻圍禁林,半開閶闔曉沈沈。
天晴更覺南山近,月出方知西掖深。
病對詞頭慚彩筆,老看鏡面愧華簪。
自嫌野物將何用,土木形骸麋鹿心。

Simplified

中书寓直

缭绕宫墙围禁林,半开阊阖晓沉沉。
天晴更觉南山近,月出方知西掖深。
病对词头惭彩笔,老看镜面愧华簪。
自嫌野物将何用,土木形骸麋鹿心。

Pronunciation

zhōng shū yù zhí

liáo rào gōng qiáng wéi jīn lín , bàn kāi chāng hé xiǎo chén chén 。
tiān qíng gēng jué nán shān jìn , yuè chū fāng zhī xī yè shēn 。
bìng duì cí tóu cán cǎi bǐ , lǎo kàn jìng miàn kuì huá zān 。
zì xián yě wù jiāng hé yòng , tǔ mù xíng hái mí lù xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.