Traditional

中宗祀昊天樂章·亞獻

三靈降饗,三後配神。
虔敷藻奠,敬展郊禋。

Simplified

中宗祀昊天乐章·亚献

三灵降飨,三后配神。
虔敷藻奠,敬展郊禋。

Pronunciation

zhōng zōng sì hào tiān lè zhāng · yà xiàn

sān líng jiàng xiǎng , sān hòu pèi shén 。
qián fū zǎo diàn , jìng zhǎn jiāo yīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.