Traditional

中宗祀昊天樂章·太和

恭臨寶位,肅奉瑤圖。
恒思解網,每軫泣辜。
德慚巢燧,化劣唐虞。
期我良弼,式贊嘉謨。

Simplified

中宗祀昊天乐章·太和

恭临宝位,肃奉瑶图。
恒思解网,每轸泣辜。
德惭巢燧,化劣唐虞。
期我良弼,式赞嘉谟。

Pronunciation

zhōng zōng sì hào tiān lè zhāng · tài hé

gōng lín bǎo wèi , sù fèng yáo tú 。
héng sī jiě wǎng , měi zhěn qì gū 。
dé cán cháo suì , huà liè táng yú 。
qī wǒ liáng bì , shì zàn jiā mó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.