Traditional

臨安春雨初霽

世味年來薄似紗,誰令騎馬客京華。
小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花。
矮紙斜行閑作草,晴窗細乳戲分茶。
素衣莫起風塵嘆,猶及清明可到家。

Simplified

临安春雨初霁

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。
小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。
矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。
素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

Pronunciation

lín ān chūn yǔ chū jì

shì wèi nián lái báo sì shā , shuí líng qí mǎ kè jīng huá 。
xiǎo lóu yī yè tīng chūn yǔ , shēn xiàng míng zhāo mài xìng huā 。
ǎi zhǐ xié xíng xián zuò cǎo , qíng chuāng xì rǔ xì fēn chá 。
sù yī mò qǐ fēng chén tàn , yóu jí qīng míng kě dào jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.