Traditional

臨平湖

采藕平湖上,藕泥封藕節。
船影入荷香,莫沖蓮柄折。

Simplified

临平湖

采藕平湖上,藕泥封藕节。
船影入荷香,莫冲莲柄折。

Pronunciation

lín píng hú

cǎi ǒu píng hú shàng , ǒu ní fēng ǒu jié 。
chuán yǐng rù hé xiāng , mò chōng lián bǐng zhē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.