Traditional

臨平道贈同舟人

遠山誰辨江南北,長路空隨樹淺深。
流蕩飄飖此何極,唯應行客共知心。

Simplified

临平道赠同舟人

远山谁辨江南北,长路空随树浅深。
流荡飘飖此何极,唯应行客共知心。

Pronunciation

lín píng dào zèng tóng zhōu rén

yuǎn shān shuí biàn jiāng nán běi , cháng lù kōng suí shù qiǎn shēn 。
liú dàng piāo yáo cǐ hé jí , wéi yīng xíng kè gòng zhī xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.