Traditional

臨江仙

花影半簾初睡起,繡鞋著罷慵移。
窺妝強把綠窗推。
隔花雙蝶散,猶似夢初回。
纖指彈甌呼女伴,出簾那共徘徊。
閑將羅袖倚朱扉。
樓臺臨水處,日午燕爭飛。

Simplified

临江仙

花影半帘初睡起,绣鞋着罢慵移。
窥妆强把绿窗推。
隔花双蝶散,犹似梦初回。
纤指弹瓯呼女伴,出帘那共徘徊。
闲将罗袖倚朱扉。
楼台临水处,日午燕争飞。

Pronunciation

lín jiāng xiān

huā yǐng bàn lián chū shuì qǐ , xiù xié zhuó bà yōng yí 。
kuī zhuāng qiáng bǎ lǜ chuāng tuī 。
gé huā shuāng dié sàn , yóu sì mèng chū huí 。
xiān zhǐ dàn ōu hū nǚ bàn , chū lián nà gòng pái huái 。
xián jiāng luó xiù yǐ zhū fēi 。
lóu tái lín shuǐ chǔ , rì wǔ yàn zhēng fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.