Traditional

臨海所居三首

此是昔年征戰處,曾經永日絕人行。
千家寂寂對流水,唯有汀洲春草生。
此去臨溪不是遙,樓中望見赤城標。
不知疊嶂重霞裏,更有何人度石橋。
家在雙峰蘭若邊,一聲秋磬發孤煙。
山連極浦鳥飛盡,月上青林人未眠。

Simplified

临海所居三首

此是昔年征战处,曾经永日绝人行。
千家寂寂对流水,唯有汀洲春草生。
此去临溪不是遥,楼中望见赤城标。
不知叠嶂重霞里,更有何人度石桥。
家在双峰兰若边,一声秋磬发孤烟。
山连极浦鸟飞尽,月上青林人未眠。

Pronunciation

lín hǎi suǒ jū sān shǒu

cǐ shì xī nián zhēng zhàn chǔ , zēng jīng yǒng rì jué rén xíng 。
qiān jiā jì jì duì liú shuǐ , wéi yǒu tīng zhōu chūn cǎo shēng 。
cǐ qù lín xī bù shì yáo , lóu zhōng wàng jiàn chì chéng biāo 。
bù zhī dié zhàng zhòng xiá lǐ , gēng yǒu hé rén dù shí qiáo 。
jiā zài shuāng fēng lán ruò biān , yī shēng qiū qìng fā gū yān 。
shān lián jí pǔ niǎo fēi jìn , yuè shàng qīng lín rén wèi mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.