Traditional

臨都驛答夢得六言二首

揚子津頭月下,臨都驛裏燈前。
昨日老於前日,去年春似今年。
謝守歸為秘監,馮公老作郎官。
前事不須問著,新詩且更吟看。

Simplified

临都驿答梦得六言二首

扬子津头月下,临都驿里灯前。
昨日老于前日,去年春似今年。
谢守归为秘监,冯公老作郎官。
前事不须问着,新诗且更吟看。

Pronunciation

lín dū yì dá mèng dé liù yán èr shǒu

yáng zǐ jīn tóu yuè xià , lín dū yì lǐ dēng qián 。
zuó rì lǎo yú qián rì , qù nián chūn sì jīn nián 。
xiè shǒu guī wéi mì jiān , féng gōng lǎo zuò láng guān 。
qián shì bù xū wèn zhuó , xīn shī qiě gēng yín kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.