Traditional

臨都驛送崔十八

勿言臨都五六裏,扶病出城相送來。
莫道長安一步地,馬頭西去幾時回?
與君後會知何處,為我今朝盡一杯。

Simplified

临都驿送崔十八

勿言临都五六里,扶病出城相送来。
莫道长安一步地,马头西去几时回?
与君后会知何处,为我今朝尽一杯。

Pronunciation

lín dū yì sòng cuī shí bā

wù yán lín dū wǔ liù lǐ , fú bìng chū chéng xiāng sòng lái 。
mò dào cháng ān yī bù dì , mǎ tóu xī qù jī shí huí ?
yǔ jūn hòu huì zhī hé chǔ , wéi wǒ jīn zhāo jìn yī bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.