Traditional

丹丘

青女丁寧結夜霜,羲和辛苦送朝陽。
丹丘萬裏無消息,幾對梧桐憶鳳凰。

Simplified

丹丘

青女丁宁结夜霜,羲和辛苦送朝阳。
丹丘万里无消息,几对梧桐忆凤凰。

Pronunciation

dān qiū

qīng nǚ dīng níng jié yè shuāng , xī hé xīn kǔ sòng zhāo yáng 。
dān qiū wàn lǐ wú xiāo xī , jī duì wú tóng yì fèng huáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.