Traditional

丹井

丹成人已仙,遺竈亦已平;尚余松根井,鏘然環玦聲。
我來試一啜,槁面還童嬰。
祝君勿關鑰,人人遣長生。

Simplified

丹井

丹成人已仙,遗灶亦已平;尚余松根井,锵然环玦声。
我来试一啜,槁面还童婴。
祝君勿关钥,人人遣长生。

Pronunciation

dān jǐng

dān chéng rén yǐ xiān , yí zào yì yǐ píng û shàng yú sōng gēn jǐng , qiāng rán huán jué shēng 。
wǒ lái shì yī chuò , gǎo miàn huán tóng yīng 。
zhù jūn wù guān yuè , rén rén qiǎn cháng shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.