Traditional

為樂天自勘詩集,因思頃年城南醉歸,馬上遞

莫不眾觀。
群公直至侍眾行禮之時,不復聚寐,予與卷後。
越中冬夜風雨,不覺將曉,諸門互啟關鎖,即事成篇】元稹春野醉吟十裏程,齋宮潛詠萬人驚。
今宵不寐到明讀,風雨曉聞開鎖聲。

Simplified

为乐天自勘诗集,因思顷年城南醉归,马上递

莫不众观。
群公直至侍众行礼之时,不复聚寐,予与卷后。
越中冬夜风雨,不觉将晓,诸门互启关锁,即事成篇】元稹春野醉吟十里程,斋宫潜咏万人惊。
今宵不寐到明读,风雨晓闻开锁声。

Pronunciation

wéi lè tiān zì kān shī jí , yīn sī qǐng nián chéng nán zuì guī , mǎ shàng dì

mò bù zhòng guān 。
qún gōng zhí zhì shì zhòng xíng lǐ zhī shí , bù fù jù mèi , yú yǔ juàn hòu 。
yuè zhōng dōng yè fēng yǔ , bù jué jiāng xiǎo , zhū mén hù qǐ guān suǒ , jí shì chéng piān  yuán zhěn chūn yě zuì yín shí lǐ chéng , zhāi gōng qián yǒng wàn rén jīng 。
jīn xiāo bù mèi dào míng dú , fēng yǔ xiǎo wén kāi suǒ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.