Traditional

為有

為有雲屏無限嬌,鳳城寒盡怕春宵。
無端嫁得金龜婿,辜負香衾事早朝。

Simplified

为有

为有云屏无限娇,凤城寒尽怕春宵。
无端嫁得金龟婿,辜负香衾事早朝。

Pronunciation

wéi yǒu

wéi yǒu yún píng wú xiàn jiāo , fèng chéng hán jìn pà chūn xiāo 。
wú duān jià dé jīn guī xù , gū fù xiāng qīn shì zǎo zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.