Traditional

為薛臺悼亡

半死梧桐老病身,重泉一念一傷神。
手攜稚子夜歸院,月冷空房不見人。

Simplified

为薛台悼亡

半死梧桐老病身,重泉一念一伤神。
手携稚子夜归院,月冷空房不见人。

Pronunciation

wéi xuē tái dào wáng

bàn sǐ wú tóng lǎo bìng shēn , zhòng quán yī niàn yī shāng shén 。
shǒu xié zhì zǐ yè guī yuàn , yuè lěng kōng fáng bù jiàn rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.