Traditional

久不見韓侍郎,戲題四韻寄之

近來韓閣老,疏我我心知。
戶大嫌甜酒,才高笑小詩。
靜吟乖月夜,閑醉曠花時。
還有愁同處,春風滿鬢絲。

Simplified

久不见韩侍郎,戏题四韵寄之

近来韩阁老,疏我我心知。
户大嫌甜酒,才高笑小诗。
静吟乖月夜,闲醉旷花时。
还有愁同处,春风满鬓丝。

Pronunciation

jiǔ bù jiàn hán shì láng , xì tí sì yùn jì zhī

jìn lái hán gé lǎo , shū wǒ wǒ xīn zhī 。
hù dà xián tián jiǔ , cái gāo xiào xiǎo shī 。
jìng yín guāi yuè yè , xián zuì kuàng huā shí 。
huán yǒu chóu tóng chǔ , chūn fēng mǎn bìn sī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.