Traditional

久無暇近書卷慨然有作

少年喜讀書,事業期不朽,致君頗自許,書卷常在手。
白頭乞鍾釜,坐使此心負。
朝衙有達午,夕坐或過酉。
文符苦酬對,迎餞厭奔走。
直憂先狗馬,豈但雕蒲柳。
永懷簡編香,更覺冠冕醜。
饑餐一簞飯,悶酌一卮酒?
吟哦從所好,貧賤亦何有。
余悔已莫追,寄謝故山友。

Simplified

久无暇近书卷慨然有作

少年喜读书,事业期不朽,致君颇自许,书卷常在手。
白头乞锺釜,坐使此心负。
朝衙有达午,夕坐或过酉。
文符苦酬对,迎饯厌奔走。
直忧先狗马,岂但凋蒲柳。
永怀简编香,更觉冠冕丑。
饥餐一箪饭,闷酌一卮酒?
吟哦从所好,贫贱亦何有。
余悔已莫追,寄谢故山友。

Pronunciation

jiǔ wú xiá jìn shū juàn kǎi rán yǒu zuò

shǎo nián xǐ dú shū , shì yè qī bù xiǔ , zhì jūn pō zì xǔ , shū juàn cháng zài shǒu 。
bái tóu qǐ zhōng fǔ , zuò shǐ cǐ xīn fù 。
zhāo yá yǒu dá wǔ , xī zuò huò guò yǒu 。
wén fú kǔ chóu duì , yíng jiàn yàn bēn zǒu 。
zhí yōu xiān gǒu mǎ , qǐ dàn diāo pú liǔ 。
yǒng huái jiǎn biān xiāng , gēng jué guān miǎn chǒu 。
jī cān yī dān fàn , mèn zhuó yī zhī jiǔ ?
yín ó cóng suǒ hǎo , pín jiàn yì hé yǒu 。
yú huǐ yǐ mò zhuī , jì xiè gù shān yǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.