Traditional

久雨

水長平侵岸,雲低半失村。
菇蒲亂鳧鴨,泥潦困雞豚。
弄筆排孤悶,煎茶洗睡昏。
荒郊多狗盜,及早閉柴門。

Simplified

久雨

水长平侵岸,云低半失村。
菰蒲乱凫鸭,泥潦困鸡豚。
弄笔排孤闷,煎茶洗睡昏。
荒郊多狗盗,及早闭柴门。

Pronunciation

jiǔ yǔ

shuǐ cháng píng qīn àn , yún dī bàn shī cūn 。
gū pú luàn fú yā , ní lǎo kùn jī tún 。
nòng bǐ pái gū mèn , jiān chá xǐ shuì hūn 。
huāng jiāo duō gǒu dào , jí zǎo bì chái mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.