Traditional

久雨

梅子青青苦未黃,經旬積雨欲頹墻。
蠹生書帙時須火,潤入衣篝剩得香。
鄰舍相逢驚間闊,通宵不寐聽淋浪。
定知又發韓公笑,有底鳴蛙兩股長?

Simplified

久雨

梅子青青苦未黄,经旬积雨欲颓墙。
蠹生书帙时须火,润入衣篝剩得香。
邻舍相逢惊间阔,通宵不寐听淋浪。
定知又发韩公笑,有底鸣蛙两股长?

Pronunciation

jiǔ yǔ

méi zǐ qīng qīng kǔ wèi huáng , jīng xún jī yǔ yù tuí qiáng 。
dù shēng shū zhì shí xū huǒ , rùn rù yī gōu shèng dé xiāng 。
lín shè xiāng féng jīng jiān kuò , tōng xiāo bù mèi tīng lín làng 。
dìng zhī yòu fā hán gōng xiào , yǒu dǐ míng wā liǎng gǔ cháng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.