Traditional

之京留別劉方平

客子慕儔侶,含淒整晨裝。
邀歡日不足,況乃前期長。
離袂惜嘉月,遠還勞折芳。
遲回越二陵,回首但蒼茫。
喬木清宿雨,故關愁夕陽。
人言長安樂,其奈緬相望。

Simplified

之京留别刘方平

客子慕俦侣,含凄整晨装。
邀欢日不足,况乃前期长。
离袂惜嘉月,远还劳折芳。
迟回越二陵,回首但苍茫。
乔木清宿雨,故关愁夕阳。
人言长安乐,其奈缅相望。

Pronunciation

zhī jīng liú bié liú fāng píng

kè zǐ mù chóu lǚ , hán qī zhěng chén zhuāng 。
yāo huān rì bù zú , kuàng nǎi qián qī cháng 。
lí mèi xī jiā yuè , yuǎn huán láo zhē fāng 。
chí huí yuè èr líng , huí shǒu dàn cāng máng 。
qiáo mù qīng sù yǔ , gù guān chóu xī yáng 。
rén yán cháng ān lè , qí nài miǎn xiāng wàng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.