Traditional

烏夜啼

桂樹懸知遠。
風竿詎肯低。
獨憐明月夜。
孤飛猶未棲。
虎賁誰見惜。
禦史詎相攜。
雖言入弦管。
終是曲中啼。

Simplified

乌夜啼

桂树悬知远。
风竿讵肯低。
独怜明月夜。
孤飞犹未栖。
虎贲谁见惜。
御史讵相携。
虽言入弦管。
终是曲中啼。

Pronunciation

wū yè tí

guì shù xuán zhī yuǎn , fēng gān jù kěn dī , dú lián míng yuè yè , gū fēi yóu wèi qī , hǔ bì shuí jiàn xī , yù shǐ jù xiāng xié , suī yán rù xián guǎn , zhōng shì qū zhōng tí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.