Traditional

烏夜啼

促柱繁弦非子夜。
歌聲舞態異前溪。
禦史府中何處宿。
洛陽城頭那得棲。
彈琴蜀郡卓家女。
織錦秦川竇氏妻。
詎不自驚長淚落。
到頭啼烏恒夜啼。

Simplified

乌夜啼

促柱繁弦非子夜。
歌声舞态异前溪。
御史府中何处宿。
洛阳城头那得栖。
弹琴蜀郡卓家女。
织锦秦川窦氏妻。
讵不自惊长泪落。
到头啼乌恒夜啼。

Pronunciation

wū yè tí

cù zhù fán xián fēi zǐ yè , gē shēng wǔ tài yì qián xī , yù shǐ fǔ zhōng hé chǔ sù , luò yáng chéng tóu nà dé qī , dàn qín shǔ jùn zhuó jiā nǚ , zhī jǐn qín chuān dòu shì qī , jù bù zì jīng cháng lèi luò , dào tóu tí wū héng yè tí ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.