Traditional

烏夜啼

金鴨餘香尚暖,綠窗斜日偏明。
蘭膏香染雲鬟膩,釵墜滑無聲。
冷落秋千伴侶,闌珊打馬心情。
繡屏驚斷瀟湘夢,花外一聲鶯。

Simplified

乌夜啼

金鸭馀香尚暖,绿窗斜日偏明。
兰膏香染云鬟腻,钗坠滑无声。
冷落秋千伴侣,阑珊打马心情。
绣屏惊断潇湘梦,花外一声莺。

Pronunciation

wū yè tí

jīn yā yú xiāng shàng nuǎn , lǜ chuāng xié rì piān míng 。
lán gāo xiāng rǎn yún huán nì , chāi zhuì huá wú shēng 。
lěng luò qiū qiān bàn lǚ , lán shān dǎ mǎ xīn qíng 。
xiù píng jīng duàn xiāo xiāng mèng , huā wài yī shēng yīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.