Traditional

烏夜啼

檐角楠陰轉日,樓前荔子吹花。
鷓鴣聲裏霜天晚,疊鼓已催衙。
鄉夢時來枕上,京書不到天涯。
邦人訟少文移省,閑院自煎茶。

Simplified

乌夜啼

檐角楠阴转日,楼前荔子吹花。
鹧鸪声里霜天晚,叠鼓已催衙。
乡梦时来枕上,京书不到天涯。
邦人讼少文移省,闲院自煎茶。

Pronunciation

wū yè tí

yán jiǎo nán yīn zhuǎn rì , lóu qián lì zǐ chuī huā 。
zhè gū shēng lǐ shuāng tiān wǎn , dié gǔ yǐ cuī yá 。
xiāng mèng shí lái zhěn shàng , jīng shū bù dào tiān yá 。
bāng rén sòng shǎo wén yí shěng , xián yuàn zì jiān chá 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.