Traditional

烏夜啼

世事從來慣見,吾生更欲何之。
鏡湖西畔秋千頃,鷗鷺共忘機。
一枕蘋風午醉,二升菇米晨炊。
故人莫訝音書絕,釣侶是新知。

Simplified

乌夜啼

世事从来惯见,吾生更欲何之。
镜湖西畔秋千顷,鸥鹭共忘机。
一枕苹风午醉,二升菰米晨炊。
故人莫讶音书绝,钓侣是新知。

Pronunciation

wū yè tí

shì shì cóng lái guàn jiàn , wú shēng gēng yù hé zhī 。
jìng hú xī pàn qiū qiān qǐng , ōu lù gòng wàng jī 。
yī zhěn píng fēng wǔ zuì , èr shēng gū mǐ chén chuī 。
gù rén mò yà yīn shū jué , diào lǚ shì xīn zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.