Traditional

烏夜啼

素意幽棲物外,塵緣浪走天涯。
歸來猶幸身強健,隨分作山家。
已趁餘寒泥酒,還乘小雨移花。
柴門盡日無人到,一徑傍溪斜。

Simplified

乌夜啼

素意幽栖物外,尘缘浪走天涯。
归来犹幸身强健,随分作山家。
已趁馀寒泥酒,还乘小雨移花。
柴门尽日无人到,一径傍溪斜。

Pronunciation

wū yè tí

sù yì yōu qī wù wài , chén yuán làng zǒu tiān yá 。
guī lái yóu xìng shēn qiáng jiàn , suí fēn zuò shān jiā 。
yǐ chèn yú hán ní jiǔ , huán chéng xiǎo yǔ yí huā 。
chái mén jìn rì wú rén dào , yī jìng bàng xī xié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.