Traditional

烏夜啼

從宦元知漫浪,還家更覺清真。
蘭亭道上多修竹,隨處岸綸巾。
泉冽偏宜雪茗,粳香雅稱絲蒓。
け然一飽西窗下,天地有閑人。

Simplified

乌夜啼

从宦元知漫浪,还家更觉清真。
兰亭道上多修竹,随处岸纶巾。
泉冽偏宜雪茗,粳香雅称丝莼。
け然一饱西窗下,天地有闲人。

Pronunciation

wū yè tí

cóng huàn yuán zhī màn làng , huán jiā gēng jué qīng zhēn 。
lán tíng dào shàng duō xiū zhú , suí chǔ àn lún jīn 。
quán liè piān yí xuě míng , jīng xiāng yǎ chēng sī chún 。
ı rán yī bǎo xī chuāng xià , tiān dì yǒu xián rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.