Traditional

烏夜啼

紈扇嬋娟素月,紗巾縹渺輕煙。
高槐葉長陰初合,清潤雨餘天。
弄筆斜行小草,鉤簾淺醉閑眠。
更無一點塵埃到,枕上聽新蟬。

Simplified

乌夜啼

纨扇婵娟素月,纱巾缥渺轻烟。
高槐叶长阴初合,清润雨馀天。
弄笔斜行小草,钩帘浅醉闲眠。
更无一点尘埃到,枕上听新蝉。

Pronunciation

wū yè tí

wán shàn chán juān sù yuè , shā jīn piǎo miǎo qīng yān 。
gāo huái yè cháng yīn chū hé , qīng rùn yǔ yú tiān 。
nòng bǐ xié xíng xiǎo cǎo , gōu lián qiǎn zuì xián mián 。
gēng wú yī diǎn chén āi dào , zhěn shàng tīng xīn chán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.