Traditional

烏夜啼

都無一點殘紅。
夜來風。
底事東君歸去,太匆匆。
桃花醉。
梨花淚。
總成空。
斷送一年春在,綠陰中。

Simplified

乌夜啼

都无一点残红。
夜来风。
底事东君归去,太匆匆。
桃花醉。
梨花泪。
总成空。
断送一年春在,绿阴中。

Pronunciation

wū yè tí

dū wú yī diǎn cán hóng 。
yè lái fēng 。
dǐ shì dōng jūn guī qù , tài cōng cōng 。
táo huā zuì 。
lí huā lèi 。
zǒng chéng kōng 。
duàn sòng yī nián chūn zài , lǜ yīn zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.